Anmerkung zu OLG Düsseldorf v. 24.4.2012 - I-20 U 176/11 - ENIGMA